ભાષા બદલો
ફોન Number08045475523
ગુણવત્તા ખાતરીWe -  J. R. Refractory are quality oriented manufacturer and exporter of clay bricks, fire bricks, refractory bricks and many other products. We have a laboratory in Ahmedabad (Gujarat, India), where we conduct the following tests as per the Indian Standards:

 • Apparent Porosity
 • Bulk Density
 • Chemical Analysis
 • Cold Crushing Strength
 • Hot Modulus Of Rupture
 • Permanent Liner Change
 • Pyrometric Cone Equivalent
 • Refractoriness Under Load
 • Sieve Analysis
 • Spalling Resistance
 • Thermal Conductivitytrade india member
J. R. REFRACTORY બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે.(વાપરવાના નિયમો)
ઇન્ફોકોમ નેટવર્ક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ . દ્વારા વિકસિત અને સંચાલિત